یه چند تا سوال ویژوالی دیدم گفتم شاید به درد اونایی که تازه ویژوال رو شروع کردن.
1 . ده عدد را گرفته تعیین کند کدام زوج و کدام فرد است.
2  .مجموع اعداد زوج و فرد 0 تا 100 را محاسبه کرده و جداگانه چاپ کند.
3.  20 عدد را خوانده، بزرگترین و کوچکترین آنها را نمایش دهد.
4.   برنامه ای بنویسید که عدد چها رقمی فاقد صفر را به همراه تعداد کل آنها نمایش دهد.
5.  برنامه ای بنویسید که یک عدد را خوانده، اول بودن آن را تعیین نماید و پیغام مناسبی چاپ کند.
6.برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند.
 7.برنامه ای بنویسید که برای اعداد 1 تا 10 مجموع اعداد از یک تا آن عدد را نمایش دهد.
 8.  برنامه ای بنویسید که عدد N را خوانده و مجموع ارقام آن را نشان دهد.
9.برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را خوانده جذر آن را نمایش دهد. 
10. برنامه ای بنویسید که یک عدد حد اقل چهارقمی مثبت را خوانده، مغلوب آن را نمایش دهد.
11.برنامه ای بنویسید که 20 جمله اول سری فیبوناچی را نمایش دهد.
12.  برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح از ورودی خوانده و عمل ضرب را بدون استفاده از عملگر ضرب محاسبه و نمایش دهد.
13.  برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کرده و تعداد حروف بزرگ و کوچک آن را نمایش دهد بصورت مجزا.
14.  برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کرده و تعیین کند که آیا رشته از هردو طرف که در نظر گرفته شود یکسان است یا خیر؟
15.  برنامه ای بنویسید که بدون استفاده از تابع Replace، کار این تابع را شبیه سازی کند.
16.  برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کند و مجموع ارقام نویسه ای موجود در رشته را محاسبه نماید و نمایش دهد.  
17.  برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را تا 10 جمله حساب کند:
18.  برنمه ای بنویسید که 50 اسم را از ورودی دریافت و تعداد افرادی را ه نامشان mohsen است، نمایش دهد.
 جواب سوال در ادامه مطلب


 ده عدد را گرفته تعیین کند کدام زوج و کدام فرد است.

Private Sub Command13_Click()
Cls
Dim i As Integer, n As Integer
For i = 1 To 10
n = InputBox("Enter the num")
Print n; Tab(10); IIf(n Mod 2 = 0, "Even", "Odd")
Next
End Sub
 

 

2  مجموع اعداد زوج و فرد 0 تا 100 را محاسبه کرده و جداگانه چاپ کند.

Private Sub Command14_Click()
Dim i As Integer, s As Integer
For i = 0 To 100 Step 2
s = s + i
Next
MsgBox Prompt:=s, Title:="Events"
s = 0
For i = 1 To 100 Step 2
s = s + i
Next
MsgBox Prompt:=s, Title:="Odds"
End Sub
 

   3  20 عدد را خوانده، بزرگترین و کوچکترین آنها را نمایش دهد.

Private Sub Command15_Click()
Dim min As Integer, max As Integer, n As Integer, i As Integer
For i = 1 To 20
n = InputBox("Enter a num")
If i = 1 Then min = n
If n > max Then max = n
If n < min Then min = n
Next
MsgBox "Max: " & max & " Min: " & min
End Sub

4   برنامه ای بنویسید که عدد چها رقمی فاقد صفر را به همراه تعداد کل آنها نمایش دهد.

Private Sub Command16_Click()
Cls
Dim i As Integer, b As Boolean, t As Integer, c As Integer
For i = 10 To 99
b = True
t = i
Do While t > 0 And b
If t Mod 10 = 0 Then b = False
t = t \ 10
Loop
If b Then
c = c + 1
Print i;
If c Mod 20 = 0 Then Print
End If
Next
MsgBox "Total: " & c
End Sub

 

5   برنامه ای بنویسید که یک عدد را خوانده، اول بودن آن را تعیین نماید و پیغام مناسبی چاپ کند.

 
Private Sub Command6_Click()
Cls
Dim i As Integer, n As Integer, t As Boolean
n = InputBox("Enter a num:")
t = True
i = 2
Do While i <= n / 2 And t
If n Mod i = 0 Then t = False
i = i + 1
Loop
If t Then
Print "Prim"
Else: Print "not prim"
End If
End sub

  6برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند.

 
Private Sub Command19_Click()
Dim i As Integer, f&
f = 1
For i = 1 To InputBox("Enter a number to reach its single factorial:")
f = f * i
Next
MsgBox f
End Sub

 

 

   7برنامه ای بنویسید که برای اعداد 1 تا 10 مجموع اعداد از یک تا آن عدد را نمایش دهد.


 
Private Sub Command20_Click()
Cls
Dim i As Integer, j As Integer, s As Integer
For i = 1 To 10
s = 0
For j = 1 To i
s = s + j
Next
Print s;
Next
End Sub

   8 برنامه ای بنویسید که عدد N را خوانده و مجموع ارقام آن را نشان دهد.

Private Sub Command21_Click()
Dim n As Integer, s As Integer
n = InputBox("Enter the num:")
While n > 0
s = s + n Mod 10
n = n \ 10
Wend
MsgBox s

 

 

 

    9برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را خوانده جذر آن را نمایش دهد.

 
Private Sub Command23_Click()
Cls
Dim n As Integer, i As Integer, s As Integer, c As Integer
n = InputBox("Enter a natural number to get its square root (without sqr() function)")
i = 1
While s < n
s = s + i
i = i + 2
c = c + 1
Wend
If s > n Then
Print "Near "; (s / c) - 1
Else: Print "Really "; s / c
End If
'Or use n ^ 0.5 equation
End Sub

 

    10برنامه ای بنویسید که یک عدد حد اقل چهارقمی مثبت را خوانده، مغلوب آن را نمایش دهد.

 
Private Sub Command22_Click()
Cls
Dim n As Integer, i As Integer
n = InputBox("Enter the num:")
While n > 0
i = n Mod 10
Print CStr(i);
n = n \ 10
Wend
End Sub

 

     11برنامه ای بنویسید که 20 جمله اول سری فیبوناچی را نمایش دهد.


 
Private Sub Command24_Click()
Cls
Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, i As Integer
a = 1
For i = 1 To InputBox("Enter number of fibonacci series you want to make", , 20)
c = a + b
Print c
a = b
b = c
Next
End Sub

 

   12برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح از ورودی خوانده و عمل ضرب را بدون استفاده از عملگر ضرب محاسبه و نمایش دهد.

 
Private Sub Command25_Click()
Dim a As Integer, b As Integer, i As Integer, m As Integer
a = InputBox("Enter first num")
b = InputBox("Enter second num")
For i = 1 To b
m = m + a
Next
MsgBox a & " * " & b & " = " & m
End Sub

 

 

 

     13برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کرده و تعداد حروف بزرگ و کوچک آن را نمایش دهد بصورت مجزا.


 
Private Sub Command1_Click()
Cls
Dim s As String
s = InputBox("")
For i = 1 To Len(s)
Select Case Mid(s, i, 1)
Case "A" To "Z"
u = u + 1
Case "a" To "z"
l = l + 1
End Select
Next
Print "horuf kuchak"; l
Print "horufe bozorg"; u
End Sub

     14برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کرده و تعیین کند که آیا رشته از هردو طرف که در نظر گرفته شود یکسان است یا خیر؟

 

' مثل؟ bacb?    یا    deed
Private Sub Command2_Click()
Cls
Dim t As String
t = InputBox("Enter string")
If StrReverse(t) = t Then
Print "YES"
Else: Print "NO"
End If
End Sub

 

 

   15برنامه ای بنویسید که بدون استفاده از تابع Replace، کار این تابع را شبیه سازی کند.


 

Private Sub Command3_Click()
Cls
Dim s As Integer, f As Integer, r As Integer, p1 As Integer, p2 As Integer, i As Integer
s = InputBox("Enter string")
f = InputBox("Find")
r = InputBox("Replace with")
Do Until InStr(1, s, f) = 0
i = InStr(1, s, f)
p1 = Mid(s, 1, i - 1)
p2 = Mid(s, i + Len(f))
s = p1 + r + p2
Loop
Print s
End Sub

 

   16برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کند و مجموع ارقام نویسه ای موجود در رشته را محاسبه نماید و نمایش دهد.  
     

Private Sub Command5_Click()
Cls
Dim t As String, i As Integer, s As Integer, p As String
t = InputBox("Enter string")
For i = 1 To Len(t)
p = Mid(t, i, 1)
If IsNumeric(p) Then s = s + p
Next
Print s
End Sub

 

   17برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را تا 10 جمله حساب کند:

 

Private Sub Command1_Click()
Dim i As Integer, a As Single
a = 1
For i = 1 To 9
a = a + i / (i + 1)
Next
Print a
End Sub

 

    18برنمه ای بنویسید که 50 اسم را از ورودی دریافت و تعداد افرادی را که نامشانmohsen است، نمایش دهد.

 
Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To 10
If LCase(InputBox("Enter a name: " & i)) = "mohsen" Then a = a + 1
Next
Print a
End Sub