با این پروژه شما میتونید یک پسورد میکر درست کنید 

کار پسورد میکر اینه که !@*&%$# از اینجور حروف رو بغله هم میزارند به صورت تصادفی 

 1- دو تا Label رو فرم بزار ید
2- یه دونه text (تکس باکس ) رو فرم بزارید 

کد :

کد PHP: 


     
    i 

    
While And stoped False 
     
    i 

    Pass 
"" 
     
    
anz Int(Rnd 10) + 
    
While Not Len(Pass) >= anz 
    newchr 
Chr(Int((122 Rnd) + 33)) 
    If 
Asc(newchr) <= 57 And Asc(newchr) >= 48 Or Asc(newchr) <= 91 And Asc(newchr) >= 65 Or Asc(newchr) <= 122 And Asc(newchr) >= 97 Then 
    Pass 
Pass newchr 
    End 
If 
    
Wend 
    DoEvents 
    Label2 
Pass 
    Text1
.Text Text1.Text Label2.Caption vbCrLf 
    DoEvents 
    Label1 


    Wend  


هرگونه کپی برداری از مطالب سایت ممنوع  و حرام می باشد