اگر برنامه نویس ویژوال بیسیک ۶ هستید 

و

 می خواهید در بخشی از آن یک سایت به صورت خودکار باز شود یا برنامه ای اجرا شود 

 پس با من همراه باشید

 فقط کافیه از کد زیر استفاده کنید

این کد ها را در فرمی با یک دکمه  کپی کنید و از آنها استفاده کنید.
Private Declare Function ShellExecute Lib “shell32.dll” Alias “ShellExecuteA” (ByValhwnd As LongByVal lpOperation As StringByVal lpFile As StringByVallpParameters As StringByVal lpDirectory As StringByVal nShowCmd As LongAs Long

Private Sub Command1_Click()
ShellExecute Me.hwnd, “Open”, “http://www.progvig.com”, “”, App.Path, 1
End Subدر کد های فوق می توانید به جای آدرس سایت ، آدرس برنامه در هارد دیسک یا شکل اجرایی آن را وارد کنید مثلا به جای آدرس سایت بنویسید explorer.exe که در این صورت برنامه اکسپلورر ویندوز باز خواهد شد.