با این کد می تونید بدون اینکه زبان سیستمتون رو عوض کنید حروف لاتین وارد شده رو به فارسی تغییر بدین.

از این کد هم میتونید توی رویداد KeyPress تکستتون 
استفاده کنید و یا اینکه اونو توی تابع بذارید و مقدار کداسکی رو از KeyPress براش 
ارسال کنید و جواب رو داخل تکست بنویسید.

کارش هم تغییر حروف وارد شده به فارسی هست بدون اینکه 
نیاز باشه زبان سیستم عوض بشه.

If KeyAscii = 72 Then KeyAscii = 194
If KeyAscii = 104 Then KeyAscii = 199
If KeyAscii = 102 Then KeyAscii = 200
If KeyAscii = 92 Then KeyAscii = 142
If KeyAscii = 106 Then KeyAscii = 202
If KeyAscii = 101 Then KeyAscii = 203
If KeyAscii = 91 Then KeyAscii = 204
If KeyAscii = 93 Then KeyAscii = 141
If KeyAscii = 112 Then KeyAscii = 205
If KeyAscii = 111 Then KeyAscii = 206
If KeyAscii = 110 Then KeyAscii = 207
If KeyAscii = 98 Then KeyAscii = 208
If KeyAscii = 118 Then KeyAscii = 209
If KeyAscii = 99 Then KeyAscii = 210
If KeyAscii = 96 Then KeyAscii = 129
If KeyAscii = 115 Then KeyAscii = 211
If KeyAscii = 97 Then KeyAscii = 212
If KeyAscii = 119 Then KeyAscii = 213
If KeyAscii = 113 Then KeyAscii = 214
If KeyAscii = 120 Then KeyAscii = 216
If KeyAscii = 122 Then KeyAscii = 217
If KeyAscii = 117 Then KeyAscii = 218
If KeyAscii = 121 Then KeyAscii = 219
If KeyAscii = 116 Then KeyAscii = 221
If KeyAscii = 114 Then KeyAscii = 222
If KeyAscii = 59 Then KeyAscii = 152
If KeyAscii = 39 Then KeyAscii = 144
If KeyAscii = 103 Then KeyAscii = 225
If KeyAscii = 108 Then KeyAscii = 227
If KeyAscii = 107 Then KeyAscii = 228
If KeyAscii = 44 Then KeyAscii = 230
If KeyAscii = 105 Then KeyAscii = 229
If KeyAscii = 100 Then KeyAscii = 237
If KeyAscii = 109 Then KeyAscii = 198
If KeyAscii = 57 Then KeyAscii = 49