کار این ویروس (در هر ثانیه یک پوشه ایجاد میکند.)

........